Stanovy SRK

Záverečné ustanovenia

Tieto stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra SR dňa 12. 09. 2013 pod číslom spisu VVS/1-900/90-7634-3.

§ 1 Názov, sídlo, pôsobnosť​

1. Názov klubu: Slovenský Retriever Klub.
2. Pôsobnosť: Slovenská republika.
3. Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, Slovenská republika.
4. Prvá registrácia: Slovenský Retriever Klub je samostatná, odborná, záujmová organizácia s právnou subjektivitou zaregistrovaná u Ministerstva vnútra SR pod reg. č.: VVS/1-900/90-7634 zo dňa 23.02.1993.

§ 2 Právna povaha a postavenie klubu

1. Slovenský retriever klub (ďalej len "klub") je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca občanov so záujmom o plemená retrieverov.

2. Klub je vybudovaný na demokratických zásadách.

3. Klub je organizácia s právnou subjektivitou, ktorá sa môže vo svojom mene zaväzovať, nadobúdať práva a združovať sa.

4. Klub môže vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií, ako aj členovia v ňom združení. Takisto klub môže do svojich radov prijímať chovateľov a záujemcov zo zahraničia.

5. Klub registruje vo svojom klube všetkých šesť plemien retrieverov 8.skupiny FCI (prinášače):

-- a) Labrador Retriever
-- b) Golden Retriever
-- c) Flat Coated Retriever
-- d) Curly Coated Retriever
-- e) Chesapeak Bay Retriever
-- f) Nova Scotia Duck Tolling Retriever

§ 3 Poslanie a ciele klubu

1. Slovenský Retriever Klub je klubom, ktorý združuje najmä chovateľov, majiteľov alebo držiteľov, cvičiteľov a priaznivcov plemien retrieverov.

2. Klub riadi chov retrieverov v súlade s platnými štandardmi jednotlivých plemien a ďalšími predpismi FCI. Stará sa o zveľadenie chovu, propaguje rozšírenie retrieverov a zušľachťuje ich vlastnosti k praktickému využitiu v poľovníctve, športovej kynológii a inej činnosti v súlade so štandardmi FCI.

3. Klub poriada samostatne alebo v spolupráci s organizáciou Slovenského poľovníckeho zväzu, prípadne s inými právnymi subjektami, chovateľské prehliadky, zvody, výstavy, skúšky a súťaže na úrovni rôznych typov skúšok, ktoré môžu byť otvorené i pre iné plemená a účastníkov zo zahraničia. Poriadané akcie musia byť v súlade s kynologickými poriadkami a pravidlami, nesmú byť v rozpore s reglementmi FCI a platnými legislatívnymi predpismi.

4. Na základe dohody môže klub spolupracovať a združovať sa s ostatnými klubmi vrátane združovnia finančných prostriedkov.

5. Klub je oprávnený vykonávať vydavateľskú, hospodársku činnosť a nezárobkovú obchodnú činnosť, pokiaľ táto činnosť súvisí s jej poslaním podľa § 3 čl. 1, 2, 3, 4 týchto stanov.

6. Klub bude dozerať na humánne zaobchádzanie s retrievermi.

7. Chov a predaj šteniat pre obchodné firmy zaoberajúce sa predajom psov na komerčné účely a na pokusy je neprípustné a je v rozpore so stanovami klubu.

§ 4 Vznik a zánik klubu

1. Slovenský Retriever Klub sa zriaďuje na základe záujmu chovateľov, majiteľov a záujemcov o retrieverov a na základe uznesenia ustanovujúcej schôdze. Založenie klubu sa potvrdzuje jeho registráciou Ministerstvom vnútra SR.

2. Klub zanikne rozhodnutím členskej schôdze, prijatým najmenej 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov klubu.

3. Pri zániku klubu sa postupuje v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.

§ 5 Vznik členstva v klube

1. Členom Slovenského Retriever Klubu sa môže stať každý, kto vyplní žiadosť o členstvo v klube a zaplatí zápisné a členský príspevok na príslušný rok, nebol disciplinárne trestaný v rámci organizácií združených v FCI a ktorého písomnú prihlášku potvrdí výbor klubu.

2. Členov klubu prijíma výbor klubu na základe písomnej prihlášky, matrikár klubu vydá členský preukaz po uhradení zápisného a členského príspevku na príslušný rok. Proti rozhodnutiu výboru klubu o odmietnutí členstva v klube, má odmietnutý právo podať odvolanie písomne do 15 dní od doručenia oznámenia výboru klubu o odmietnutí členstva; uvedená lehota je dodržaná, ak bola zásielka najneskôr v posledný deň lehoty podaná na pošte. O odvolaní rozhoduje členská schôdza.

3. Členom klubu môže byť aj cudzí štátny príslušník. Nemôže však voliť orgány klubu a byť do nich volený, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

4. Členský príspevok na príslušný rok sa vyberá vopred a člen je povinný ho uhradiť do 31. decembra predchádzajúceho roka, najneskôr však do 31. januára príslušného roka, za ktorý je poplatok uhrádzaný, pokiaľ členstvo trvá. Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne je dôvodom pre zánik členstva v klube. Ak bolo členstvo prerušené, je člen povinný opäť uhradiť aj zápisné. Novoprijatí členovia hradia oba poplatky v plnej výške bez ohľadu na dátum ich prijatia v príslušnom kalendárnom roku.

5. Výšku zápisného a členského príspevku na príslušný rok navrhuje výbor a schvaľuje členská schôdza.

6. Výbor klubu môže vo výnimočných prípadoch udeliť zvlášť zaslúžilým členom klubu, významným osobnostiam, prípadne aj iným osobám čestné členstvo. Čestné členstvo môže byť udelené aj občanom cudzích štátov. Čestný člen nie je povinný platiť zápisné a členské príspevky. Čestné členstvo schvaľuje členská schôdza na návrh výboru klubu.

7. Neplnoloté osoby môžu byť členmi klubu. Nemôžu však voliť orgány klubu a byť do nich volené.

§ 6 Zánik členstva v klube

Členstvo v Slovenskom Retriever Klube zaniká:

1.) nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne (§ 5 bod 4.),

2.) vystúpením člena na základe písomného oznámenia

3.) vylúčením člena za porušenie stanov klubu, chovateľského a zápisného poriadku, ak sa člen dopustí disciplinárneho priestupku porušením povinností členov podľa § 8,

4.) úmrtím člena
Člen, ktorého členstvo zaniklo, nemá nárok na vrátenie členského príspevku zaplateného na bežný rok.

§ 7 Práva členov

Členovia Slovenského Retriever Klubu majú právo:

1. voliť a byť volení do orgánov klubu, ak spĺňajú podmienky ustanovené týmito stanovami (§ 5 bod 3. a 7., § 13).

2. Využívať výhody poskytované klubom, pokiaľ splnia podmienky, ktoré sú dané pre udelenie týchto výhod.

3. Podávať otázky, návrhy, námety a sťažnosti orgánom klubu.

4. Zúčastňovať sa na členských schôdzach a požadovať na nich pravidelné správy o činnosti klubu.

5. Zúčastňovať sa na všetkých akciách organizovaných klubom, byť o týchto akciách informovaní.

6. vylúčený člen klubu nemá právo zúčastňovať sa ako vodič psa alebo vystavovateľ podujatí organizovaných klubom, ani pes v jeho vlastníctve resp. spoluvlastníctve

§ 8 Povinnosti členov

Členovia Slovenského Retriever Klubu majú povinnosť:

1. riadiť sa stanovami klubu.

2. zaplatiť zápisné, platiť členské príspevky a chovateľské poplatky vo výške, termínoch a spôsobom stanoveným uznesením členskej schôdze.

3. v lehote do 30 dní, kedy zmena nastala, hlásiť matrikárovi klubu zmeny adresy bydliska, priezviska a ďalších okolností, ktoré podmieňujú členstvo v klube.

4. v lehote do 30 dní, kedy zmena nastala, hlásiť hlavnému poradcovi chovu zmeny týkajúce sa registrovaných chovných jedincov.

5. umožniť kontrolu chovu a držaných jedincov osobe, ktorá je výborom klubu písomne poverená k vykonaniu kontroly.

6. dodržiavať zákaz predaja a reprodukcie, sprostredkovanie alebo propagáciu predaja psov bez preukazu o pôvode.

7. dodržiavať stanovy klubu, chovateľský a zápisný poriadok klubu.

8. uvádzať pravdivé informácie o skutočnostiach súvisiacich s držaním a chovom psov a ďalších skutočnostiach v rámci klubu i mimo nich.

9. zdržať sa akéhokoľvek konania voči členom klubu, ktorým porušuje spoločnosťou zaužívané pravidlá slušného správania sa.

10. v prípade uloženia pokuty za disciplinárny priestupok podľa § 11 bod 13. stanov, ju uhradiť do 15 dní od doručenia oznámenia o uložení pokuty, na účet klubu.
Porušenie uvedených povinností sa považuje za disciplinárny priestupok.

§ 9 Orgány klubu sú

1. výročná členská schôdza.

2. členská schôdza.

3. výbor klubu.

4. kontrolno-revízna komisia klubu.

§ 10 Členská schôdza

1. Členská schôdza sa koná minimálne 1 x ročne.

2. Zvoláva ju výbor klubu. Termín a miesto schôdze / schôdzí musí byť oznámený s programom schôdze všetkým členom klubu najmenej 15 dní pred dátumom jej / ich konania. Oznámenie je spravidla zverejnené na oficiálnej webovej stránke Slovenského Retriever Klubu alebo poštou.

3. Termín konania mimoriadnej členskej schôdze zvolanej na základe podnetu kontrolno-revíznej komisie klubu (§ 12 bod 9.), sa oznamuje minimálne 15 dní pred jej konaním na oficiálnej webovej stránke Slovenského Retriever Klubu a poštou.

4. Členská schôdza prerokúva a schvaľuje správu o činnosti, hospodárení a čerpaní rozpočtu klubu, schvaľuje plán činnosti a rozpočet na ďalší rok.

5. Členská schôdza schvaľuje zmeny stanov klubu.

6. Členská schôdza schvaľuje zmeny chovných podmienok, chovateľský a zápisný poriadok, navrhnutých výborom klubu, ktoré musia byť zverejnené v klubovom spravodaji a na oficiálnej webovej stránke Slovenského Retriever Klubu.

7. Členská schôdza schvaľuje výšku členských príspevkov, zápisného a chovateľských poplatkov, ktoré zverejní na oficiálnej webovej stránke Slovenského Retriever Klubu alebo poštou.

8. Členská schôdza rozhoduje v odvolacom konaní:
- - a) o odvolaní proti rozhodnutiu výboru klubu o odmietnutí členstva (§ 5 bod 2.),
- - b) o odvolaní člena proti rozhodnutiu výboru klubu o disciplinárnom priestupku a o uložení sankcie za disciplinárny priestupok (§ 11 bod 12. a 13.).
Členská schôdza v odvolacom konaní môže rozhodnutie výboru klubu potvrdiť alebo zmeniť.

9. Členská schôdza sa uznáša z počtu prítomných členov nadpolovičnou väčšinou hlasov.

10. Hlasovacie právo majú len riadni členovia klubu, po dovŕšení 18. roku života, pokiaľ majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

11. Na členskej schôdzi môžu hlasovať len fyzicky (osobne) prítomní riadni členovia klubu. Schôdza je uzatvorená len pre členov klubu. Neakceptujú sa poverené – splnomocnené osoby.

12. Členská schôdza zo svojho stredu môže voliť pracovné komisie - volebnú, mandátovú a návrhovú komisiu, overovateľov a zapisovateľov.

13. Členská schôdza na návrh výboru klubu, alebo v prípade potreby schvaľuje zmeny členov výboru klubu /maximálne 3 členov/.

14. Uznesenia členskej schôdze sú platné, ak sú schválené nadpolovičnou väčšinou prítomných členov klubu, pokiaľ sa nevyžaduje podľa týchto stanov najmenej 2/3 väčšina hlasov.

15. Členská schôdza zvolaná k voľbe výboru a kontrolnej komisie je výročnou členskou schôdzou.

16. Členská schôdza rozhoduje o zániku klubu najmenej 2/3 väčšinou hlasov.

§ 11 Výbor klubu

1. Výbor klubu je štatutárnym orgánom klubu. Navonok vystupuje jeho menom prezident a viceprezident, alebo poverený člen výboru.

2. Volebné obdobie výboru je 5-ročné, voľba výboru sa uskutoční na Výročnej členskej schôdzi klubu.

3. Výbor klubu je 7-členný, vždy nepárnopočetný.

4. Bezprostredne po zvolení výboru Výročnou členskou schôdzou sa výbor zíde k ustanovujúcej schôdzi, na ktorej zvolí zo svojho stredu prezidenta, viceprezidenta, sekretára, hlavného poradcu chovu, ekonóma, výcvikára, matrikára.

5. Výbor klubu je oprávnený uzatvárať pracovnoprávne vzťahy s fyzickými osobami na základe podpísania dohody o pracovnej činnosti.

6. Výbor klubu ručí za plnenie dohodnutých činností fyzickými osobami podľa obsahu v potvrdených dohodách o pracovnej činnosti.

7. Členovia výboru môžu pre svoju prácu menovať pomocné komisie (výcviková komisia, chovateľská komisia a podobne).

8. Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami a výročnou členskou schôdzou. Je zaviazaný riadiť sa stanovami klubu, uznesením výročnej členskej schôdze a členskej schôdze.

9. Výboru klubu prináleží najmä:

-- a) uskutočňovať ciele a poslanie klubu podľa § 3 stanov

-- b) stanoviť náplň práce členov výboru

-- c) ustanovovať a odvolávať regionálnych poradcov chovu a členov komisie pre výkon

-- d) navrhovať členskej schôdzi schválenie chovateľských podmienok, chovateľského a zápisného poriadku

-- e) navrhovať a schvaľovať čakateľov na rozhodcov pre posudzovanie exteriéru, navrhovať a schvaľovať rozhodcov na rozšírenie kvalifikácie pre plemená retrieverov

-- f) organizovať výstavy, zvody, bonitácie, skúšky, súťaže a memoriály a zabezpečovať ich hladký a korektný priebeh

-- g) schvaľovať obsahovú náplň zvodov, bonitácií, chovných skúšok, chovateľského a zápisného poriadku, súťaží a memoriálov, skúšobné, súťažné a bonitačné poriadky

-- h) navrhovať delegovanie rozhodcov na výstavy, zvody, bonitácie, chovné skúšky, skúšky, súťaže a memoriály usporiadané klubom

-- i) plánovať činnosť a finančný rozpočet klubu, vypracovať interné predpisy o hospodárení v klube a predkladať ich členskej schôdzi na schválenie

-- j) z činnosti klubu sa zodpovedať výročnej členskej schôdzi klubu

-- k) zabezpečovať zverejňovanie klubového spravodaja na oficiálnej webovej stránke Slovenského Retriever Klubu

-- l) rozhoduje o prijatí nových členov klubu a ako prvostupňový orgán rozhoduje o odmietnutí členstva (§ 5 bod 2.)

-- m) viesť register chovných jedincov

-- n) zabezpečovať konanie členských schôdzí

-- o) stanoviť výšku členských príspevkov pre cudzích štátnych príslušníkov

10. Výbor klubu sa schádza podľa potreby, najmenej však 3 x do roka. Schôdzu výboru klubu spravidla písomne zvoláva a riadi prezident klubu, alebo viceprezident klubu na podnet prezidenta klubu s uvedením programu jednania výboru klubu. Zasadnutia výboru sa pravidelne zúčastňuje predseda kontrolnej komisie klubu s hlasom poradným. Výbor zo svojich zasadnutí robí zápisnicu. So závermi jednania a rozhodnutiami výboru klubu, výbor oboznamuje členskú základňu prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Slovenského Retriever Klubu. Oznámenie o rozhodnutí o odmietnutí členstva [§ 5 bod 2., § 11 bod 9. písm. l)] a oznámenie o rozhodnutí o disciplinárnom priestupku (§ 11 bod 12. a 13.) výbor klubu vyhotoví písomne a doručí ho odmietnutému záujemcovi o členstvo, alebo členovi, o ktorého disciplinárnom priestupku rozhodol, priamo na schôdzi výboru klubu, ak je prítomný, alebo poštou. Odmietnutie prevzatia oznámenia o rozhodnutí výboru klubu, resp. zásielky adresátom, má účinky doručenia.

11. Výbor klubu je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

12. Výbor klubu je prvostupňový disciplinárny orgán, má právomoc riešiť a rozhodovať o disciplinárnych priestupkoch členov klubu. Disciplinárnym priestupkom je porušenie stanov klubu, chovateľského a zápisného poriadku.

13. Za disciplinárny priestupok výbor klubu môže členovi klubu uložiť sankciu:

-- a) podmienečné vylúčenie,

-- b) trvalé vylúčenie,

-- c) pokuta, maximálne do výšky 300,- Eur.

Proti rozhodnutiu výboru klubu o disciplinárnom priestupku (§ 11 bod 12. a 13.), môže člen klubu, ktorému bola uložená sankcia za disciplinárny priestupok, podať odvolanie písomne do 15 dní od doručenia oznámenia o rozhodnutí výboru klubu. Lehota je dodržaná, ak bola zásielka najneskôr v posledný deň lehoty podaná na pošte. O odvolaní rozhoduje členská schôdza (§ 10 bod 8.). Odvolanie má odkladný účinok. 14. Za svoju činnosť zodpovedá výbor klubu členskej schôdzi klubu.

15. Neodkladné záležitosti vybavuje medzi schôdzami výboru prezident alebo ním poverený člen výboru. Ich opatrenie prejedná výbor klubu na svojej najbližšej schôdzi.

16. V prípade písomného odstúpenia niektorého člena výboru z funkcie, môže výbor kooptovať na uvoľnené miesto iného člena, ktorého potvrdí členská schôdza na najbližšom zasadnutí. V období medzi dvomi členskými schôdzami môžu byť kooptovaní najviac traja členovia výboru.

§ 12 Kontrolno-revízna komisia

1. Predseda kontrolno-revíznej komisie je volený členskou schôdzou klubu.

2. Kontrolno-revízna komisia je najmenej trojčlenná.

3. Kontrolno-revízna komisia je volená členskou schôdzou klubu.

4. Kontrolno-revízna komisia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie.

5. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu kontrolno-revíznej komisie.

6. K svojej práci je kontrolno-revízna komisia oprávnená prizvať v prípade nutnosti odborníkov.

7. Kontrolno-revízna komisia podlieha členskej schôdzi a zodpovedá sa im za riadne prevedenú kontrolu hospodárenia klubu a dodržiavania Stanov orgánmi klubu.

8. Predseda kontrolno-revíznej komisie podáva písomnú správu o výsledku činnosti kontrolno-revíznej komisie členskej schôdzi.

9. V prípade závažného porušenia stanov alebo právneho poriadku Slovenskej republiky môže kontrolno-revízna komisia požiadať výbor o zvolanie mimoriadnej členskej schôdze.

10. Kontrolno-revízna komisia preveruje a predkladá klubu na riešenie sťažnosti a podnety členov klubu, prípadne iných osôb vo vzťahu k činnosti klubu.

§ 13 Volebný poriadok

1. Spoločné ustanovenia

1.1 Voľby sa konajú jedenkrát za 5 rokov na výročnej členskej schôdzi klubu (§ 11 bod 2.).

1.2 Do orgánov klubu môže voliť a byť volený len člen klubu.

1.3 Voliť môže len ten člen klubu, ktorý je osobne prítomný na výročnej členskej schôdzi klubu a potvrdil svoju účasť podpisom na prezenčnej listine.

1.4 Voľby sa môžu uskutočniť dvomi spôsobmi:

- - a) tajným hlasovaním hlasovacími lístkami alebo

- - b) verejným hlasovaním zdvihnutím ruky.

1.5 O spôsobe volieb sa rozhodne hlasovaním nadpolovičnou väčšinou prítomných členov oprávnených voliť.

1.6 Pred uskutočnením voľby podá mandátová komisia správu o účasti členov klubu na výročnej členskej schôdzi klubu s konštatovaním, či je výročná členská schôdza uznášaniaschopná v súlade so stanovami klubu.

1.7 Kandidát do výboru klubu alebo do kontrolno-revíznej komisie musí byť členom klubu minimálne 2 roky po sebe idúce.

1.8 Každý kandidát môže byť volený do výboru klubu, alebo do kontrolno-revíznej komisie len na základe písomného prihlásenia sa minimálne tri mesiace pred konaním výročnej členskej schôdze.

1.9 Termín uzávierky kandidačnej listiny je tri mesiace pred plánovaným konaním výročnej členskej schôdze.

1.10 Kandidačná listina bude zverejnená na oficiálnej webovej stránke Slovenského Retriever Klubu jeden mesiac vopred.

1.11 Návrh kandidátky do výboru klubu a do kontrolno-revíznej komisie pripravuje výbor klubu a odovzdá volebnej komisii na výročnej členskej schôdzi klubu.

1.12 Výročná členská schôdza klubu volí členov výboru klubu, predsedu a členov kontrolno-revíznej komisie.

2. Volebný poriadok pre verejnú voľbu

2.1 Výročná členská schôdza hlasuje o každom kandidátovi zvlášť.

2.2 Zvolený je ten kandidát, ktorý dostal najviac hlasov z prítomných členov oprávnených voliť.

3. Volebný poriadok pre tajnú voľbu

3.1 Pri tajnej voľbe sa hlasuje pomocou hlasovacieho lístka, na ktorom sú uvedené priezviská a mená kandidátov v abecednom poradí.

3.2 Pred menom každého kandidáta je uvedené poradové číslo.

3.3 Presný čas zahájenia a ukončenia volieb vyhlási predseda volebnej komisie.

3.4 V prípade menšieho počtu kandidátov môže byť hlasovací lístok spoločný pre voľbu členov výboru a pre voľbu členov kontrolno-revíznej komisie. Predseda kontrolno-revíznej komisie bude zvolený následným hlasovaním z troch najúspešnejších zvolených členov kontrolno-revíznej komisie.

3.5 Každý člen oprávnený voliť obdrží od volebnej komisie jeden hlasovací lístok pre každú voľbu alebo jeden spoločný hlasovací lístok.

3.6 Každý člen prejaví vôľu dať kandidátovi svoj hlas tak, že zakrúžkuje pri jeho mene poradové číslo, pričom môže označiť najviac toľko kandidátov ako je uvedené v stanovách klubu.

3.7 Hlasovací lístok je platný, ak sú na ňom zakrúžkované poradové čísla pri mene najmenej jedného a najviac takého počtu kandidátov, ako je uvedené v stanovách klubu.

3.8 Neupravené alebo inak upravené hlasovacie lístky sú neplatné.

3.9 Volebná komisia po ukončení volieb vytriedi neplatné hlasovacie lístky, zistí ich počet a tento zapíše do zápisnice z volieb. Taktiež spočíta platné hlasy a výsledok zapíše do zápisnice z volieb.

3.10 Zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov.

3.11 Ak nebude zvolený stanovený počet členov výboru klubu alebo kontrolno-revíznej komisie, uskutoční sa doplňovacia voľba verejným hlasovaním.

3.12 Po skončení sčítavania hlasov, predseda volebnej komisie uloží hlasovacie lístky do obálok a zapečatí ich.

3.13 Oboznámi volebnú komisiu so zápisnicou z volieb. Na žiadosť člena komisie, ktorý má výhrady k textu zápisnice, je predseda volebnej komisie povinný jeho stanovisko uviesť do zápisnice.

3.14 Členovia volebnej komisie schvália zápisnicu z volieb a overia ju svojimi podpismi.

3.15 Predseda volebnej komisie oboznámi výročnú členskú schôdzu o výsledku volieb prečítaním zápisnice s výsledkom hlasovania o nej, s prípadnými výhradami členov volebnej komisie.

3.16 Výročná členská schôdza schvaľuje výsledky volieb v uznesení.

3.17 Zapečatené obálky a zápisnica volebnej komisie sú súčasťou zápisnice.

§ 14 Hospodárske zabezpečenie klubu

1. Slovenský Retriever Klub sa riadi ekonomickými pravidlami činnosti a hospodárenia podľa schváleného finančného rozpočtu na príslušný rok, ktorý schvaľuje členská schôdza.

2. Zdrojom príjmu klubu sú:

- - a) zápisné

- - b) členské príspevky

- - c) poplatky za chovateľskú činnosť

- - d) poplatky za akcie organizované klubom

- - e) dotácie

- - f) dobrovoľné príspevky a dary

- - g) iné príjmy

3. Dozor nad hospodárením klubu vykonáva kontrolno-revízna komisia klubu.

§ 15

1. Činnosť klubu musí zodpovedať platnej legislatíve Slovenskej republiky a reglementom FCI.

2. Výbor klubu je oprávnený k vysvetleniu stanov klubu, ako i k vydávaniu vnútorných vykonávacích predpisov.

3. V prípade zániku klubu sa majetok klubu prevedie na konto telesne postihnutých na Slovensku v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi.

4. Tieto stanovy schválila členská schôdza dňa 23. augusta 2013.

5. Registráciou týchto stanov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky strácajú platnosť stanovy registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 10. 09. 2012 pod číslom VVS/1-900/90-7634-2.