História klubu

V bývalom Československu sa retriever (labrador) po prvýkrát objavil v roku 1970 a len náhodou.
Anglický poľovník pán J. Bradley, ktorý chodil do Československa poľovať na bažanty sa jedného dňa rozprával s vtedajším riaditeľom lesného závodu Litovel – pánom Františkom Kučerom. Pochvaľoval si poľovačky v bažantnici, ale bol prekvapený, že na dohľadávku poľovnej zveri sa používajú stavače a nie retrievery. V tom čase bol u nás pojem retriever neznámy, tým menej samotné plemeno. A tak na základe tohto rozhovoru pán Bradley priviezol v nasledujúcom roku do Litoveli 3 páry labrador retrieverov a daroval ich pánovi Kučerovi. Ten ich ihneď daroval Štátnym lesom a boli pridelené na Lesné závody Židlochovice, Olomouc a Litovel. Avšak prvým importom sa nevenovala dostatočná starostlivosť a došlo k úhynom.

V roku 1975 bol dovezený pár dvojročných labradorov, ktorý sa mal stať základom chovu u nás. Došlo však k omylu, pretože pochádzali z toho istého vrhu. V tom čase bola založená prvá chovateľská stanica labradorov pod názvom „z Pomoraví“ a 6. júla sa narodili prvé štence v Československu. Matkou bola Julie of Palgrave a otcom Sandyland Marcus. Značná časť dnešnej populácie labradorov má vo svojom rodokmeni práve týchto dvoch predkov. Chov sa pomaly rozvíjal, doviezli sa ďalšie jedince a postupne sa začalo chovať i na vlastnom materiály.

Keďže bol spôsob práce labrador retrievera ako plemena neznámy, ale bol dostatočne vysoký a statný ako stavač, bolo zaradené toto plemeno medzi stavače. Absolvoval všetky skúšky pre stavače, no postupne sa zistilo, že retriever nevystavuje, nepostupuje, hľadá na kratšie vzdialenosti, ale dobre prináša a že jeho práca je veľmi podobná práci španielov. Preto bol zo skupiny stavačov preradený medzi „malé plemená – sliediče“ – španiely, vodné psy a prepeličiare, ktoré riadil Klub chovateľov poľovných sliedičov.

Chov plemien retrieverov v Československej federatívnej republike do augusta 1992 riadil Klub chovateľov poľovných sliedičov, ktorý mal celoštátnu pôsobnosť a sídlo v Prahe pri Ústrednom výbore Českého mysliveckého svazu (ÚV ČMS).

V auguste 1992 sa chovatelia a majitelia plemien retrieverov rozhodli osamostatniť a založili Retriever Club CS, v tom čase s celoštátnou pôsobnosťou.
Avšak hlasy na vytvorenie samostatnej sekcie pri Klube chovateľov poľovných sliedičov, alebo dokonca samostatného klubu chovateľov retrieverov, sa začali ozývať už po roku 1989. Hlavným argumentom pre zotrvanie v spoločnom KCHPS bol v tom čase nízky počet členov (do 100 členov) pre vytvorenie nového samostatného klubu retrieverov. Keďže väčšina majiteľov retrieverov bola proti vytvoreniu sekcie pri KCHPS, ktorá by nemala žiadnu právomoc, vyhrali zástancovia spoločného Klubu chovateľov poľovných sliedičov, ktorý združoval všetky plemená španielov, vodných psov, retrieverov a nemeckého prepeličiara.

Až v roku 1991 vďaka schváleniu Zákona o združovaní občanov sa opäť zrodila u zástancov samostatného klubu retrieverov myšlienka osamostatniť sa a vytvoriť si vlastný samostatný klub s celoštátnou pôsobnosťou so sídlom v Prahe pri ÚV ČMS, pretože na Slovensku v tom čase bolo oveľa menej majiteľov a chovateľov retrieverov. A tak na základe výzvy člena výboru KCHPS MVDr. Josefa Noseka došlo v Brne k stretnutiu majiteľov retrieverov. Výsledkom stretnutia bolo prianie založiť vlastný samostatný retriever klub. Na 29.8.1992 sa písomne zvolali všetci majitelia, chovatelia a ďalší záujemcovia a organizácie z celej ČSFR na Ustanovujúcu konferenciu Retriever clubu do Olomouca, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska. Nový klub bol teda založený a do výboru boli navrhnutí skúsení chovatelia a majitelia retrieverov zapálení pomôcť v ďalšom chove retrieverov. Do výboru pre Slovenskú republiku bola schválená p. Edita Schlumsová, ktorá zabezpečovala informácie ohľadne akcií poriadaných v klube.

Rozdelením Československej federatívnej republiky na 2 samostatné štáty Čechov a Slovákov a vznikom samostatného Slovenska a Česka prinútil slovenských majiteľov retrieverov potreba založiť samostatný slovenský klub. Iniciatívy sa ujali p. Schlumsová, Zuzana Pařízková a Peter Kozinka, členovia spoločného klubu. A tak začiatkom decembra 1992 obdržali slovenskí majitelia retrieverov oznámenie o zakladaní slovenského retriever klubu spolu s členskou prihláškou do klubu a dotazníkom. Z cca 60 majiteľov retrieverov sa približne 40 majiteľov vyjadrilo kladne k založeniu klubu, a tak bola prípravným výborom pod vedením p. Schlumsovej, zvolaná Ustanovujúca konferencia na 28.2.1993 do Bratislavy. Prípravný výbor (Zuzana Pařízková, Peter Kozinka, Štefan Janega) vypracoval návrh stanov klubu, chovateľského a zápisného poriadku, chovných podmienok, návrh poplatkov do klubu, schválil program, dátum a miesto konania Ustanovujúcej konferencie. Ustanovujúca konferencia sa uskutočnila v budove Slovenského poľovníckeho zväzu. Z predloženého návrhu sa bez pripomienok schválilo pracovné predsedníctvo, návrhová a volebná komisia. Bez pripomienok boli schválené stanovy klubu, poplatky do klubu, názov klubu a pôsobnosť klubu pri Slovenskom poľovníckom zväze od 1.3.1993. S malými pripomienkami bol schválený chovateľský a zápisný poriadok. Najbohatšia diskusia sa rozprúdila okolo podmienok pre zaradenie retrievera do chovu. Nakoniec sa našiel kompromis, ktorý vyhovuje poľovníckej aj nepoľovníckej verejnosti. Po diskusii sa v tajnom hlasovaní zvolil 5-členný výbor a 3-členná kontrolná komisia. Prezidentom klubu a súčasne aj poradcom chovu sa stala p. Edita Schlumsová, sekretárom a matrikárom klubu p. Zuzana Pařízková, výcvikárom klubu bol schválený p. Štefan Janega, ekonómom sa stala p. Andrea Kasperkevičová a predsedodm revíznej komisie p. Štefan Mader. Schválil sa návrh uznesení, ciele a poslanie klubu retrieverov na Slovensku a plán akcií na rok 1993.

Slovakia Retriever Club je zaregistrovaný na Ministerstve vnútra v zmysle zákona o združovaní občanov a má založený vlastný účet v banke. V súčasnosti má SRC 230 platiacich členov. Slovakia Retriever Club je dobrovoľná a záujmová organizácia, ktorá združuje všetkých chovateľov, majiteľov, priaznivcov a obdivovateľov všetkých plemien retrieverov.

Všetky druhy retrieverov – psy aj suky musia absolvovať Špeciálnu alebo Klubovú výstavu a národnú alebo medzinárodnú výstavu. Chovné jedince na týchto výstavách musia byť ohodnotené najmenej známkou „veľmi dobrý“, musia mať zapísaný maximálne 2. stupeň /C/ dysplázie bedrových kĺbov a musia byť plnochrupí. Keďže sa na Slovensku zatiaľ oficiálne nerobia vyšetrenia očí, táto podmienka zatiaľ na Slovensku neplatí. (Verím, že aj k tomu raz príde). Pokiaľ bol retriever združený v Klube chovateľov poľovných sliedičov, musel absolvovať povinne do chovu aj poľovnú skúšku (jesenné skúšky malých plemien). Nakoľko musel klub rozšíriť chovateľskú základňu a podporiť záujem o chov týchto plemien, pristúpil klub k zrušeniu povinnných skúšok do chovu. Ale aby sa zachovali jeho vynikajúce vrodené vlastnosti ako je aport a láska k vode, klub schválil pre jedince, ktoré neabsolvujú žiadnu skúšku z poľovného výkonu, „Bonitáciu“, ktorá pozostáva z vodenia na remeni a odloženia na remeni – základné cviky ovládateľnosti a poslušnosti, vyhľadania a aportovania známeho predmetu, ktorý je schovaný cudzou osobou a prinesenie aportu z hlbokej vody, kde sa sleduje rýchlosť, kvalita nosa, láska k vode, nebojácnosť a ochota priniesť predmet z hlbokej vody. Touto bonitáciou sleduje klub aj ďalší moment, chce donútiť majiteľov, aby sa venovali svojim retrieverom, aby rozvíjali jeho vrodené vlastnosti a dopriali mu dostatočný pohyb, pretože retriever nie je „gaučák“ ale temperamentné a aktívne plemeno, ktoré potrebuje aktívnu činnosť.

Aby mohli majitelia splniť tieto podmienky do chovu, poriadal klub pre nich každoročne Klubovú výstavu, na ktorej sa udeľoval titul „Klubový víťaz“ a 2 Špeciálne klubové výstavy, kde sa udeľoval CAC a CAJC. Pri týchto klubových výstavách uskutočňoval aj bonitáciu. Tieto výstavy sa tešili veľkej obľube a každoročne sa na nich zúčastňovalo približne 100 retrieverov.
V Slovakia Retriever Clube bol chov voľný, to znamená, že si majiteľ sučky vyberal psa na párenie, ktorý spĺňal chovné podmienky a pokiaľ poradca chovu uznal za vhodné, mohol chovateľ pristúpiť k vopred dohodnutému páreniu. Pokiaľ si majiteľ sučky nevedel rady s výberom chovného jedinca, požiadal poradcu chovu o doporučenie a vybratie troch najvhodnejších jedincov pre párenie. Poradca chovu pomáhal začínajúcim chovateľom s chovom, pomáhal zabezpečovať umiestnenie a kúpu šteniec a svojimi skúsenosťami usmerňoval ďalší vývoj chovu, vyhodnocoval úspešnosť na výstavách a uskutočnené párenia. Nikdy však nediktoval, vždy len poradil. Za úroveň a kvalitu odchovu však zodpovedal sám chovateľ a majiteľ chovného retrievera.
Z pracovných skúšok od roku 1996 klub organizujoval medzinárodne Špeciálne poľné skúšky retrieverov „Medzinárodný Field Trial Retrieverov“, podľa podmienok FCI, to znamená, že sa skúšky organizujú v poľovnom revíry za skutočnej poľovačky na drobnú zver, kde sa poľuje bažant, zajac a divá kačica. Medzinárodného Field Trialu sa zúčastnili aj zahraniční vodiči a hostia z Česka a Maďarska, ktorí úspešne predstavili svojich retrieverov.

Založením spoločného klubu a po rozdelení na dva samostatné štáty rozvíja sa priateľská a aktívna spolupráca s českým Retriever Clubom, či už na poli využívania chovných jedincov, zabezpečovania šteniat od českých chovateľov pre záujemcov na Slovensku, pozývania rozhodcov na výstavy a skúšky, účasť slovenských a českých vodičov na skúškach a súťažiach.
Hoci už po založení samostatného slovenského klubu sa na poli dovozu šteniat retrieverov z Maďarska rozvíjali chovateľské kontakty, až od roku 1996 sa veľmi úspešne a aktívne rozvíjalo priateľstvo a spolupráca s maďarským Retriever Clubom, vďaka osobnému kontaktu prezidenta maďarského klubu p. Juhásza s našími zástupcami klubu.
Vďaka týmto priateľským kontaktom sa niekoľko slovenských chovateľov stalo aj členmi týchto zahraničných klubov, čím sa rozšírila spolupráca i s ďalšími zahraničnými klubmi a rozvíja dodnes v tomto duchu priateľstva a porozumenia.

 

Edita Schlumsová
poradca chovu

O týchto zásadách používania súborov cookie

Tieto zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako kontrolovať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať
Viac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.
Váš súhlas sa vzťahuje na nasledujúce domény: www.slovak-retriever.org –

Spravovať súhlas

Čo sú súbory cookie?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých kúskov informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová lokalita funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť.

Ako používame súbory cookie?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby webová stránka fungovala správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje.

Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy súborov cookie používame?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť.

Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality. a kde to potrebuje zlepšenie.

Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní.
Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu byť tiež použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.

Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej stránky na platformách sociálnych médií.

Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách webovej stránky lepší a efektívnejší zážitok.

 

Ako môžem ovládať predvoľby súborov cookie?

Ak sa neskôr rozhodnete zmeniť svoje preferencie počas relácie prehliadania, môžete na svojej obrazovke kliknúť na kartu „Ochrana osobných údajov a súbory cookie“. Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas.

Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak chcete zistiť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránky wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Vážený zákazník, aby ste mohli spracovať Vašu objednávku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

 • Kto spracúva Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúva Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO 31787355 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 • Aké osobné údaje spracúvame? Aby sme mohli vybaviť Vašu požiadavku alebo zaradenie do databázy a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa realizácie, IČO, DIČ, fakturačná adresa, údaje o psoch, údaje o platbe, tel.č., email.

 • Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie registrácie do databázy, vybavenie požiadavok, vydania účtovného dokladu.

 • Ako nám môžete dať súhlas? Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať pri kontaktovaníi za účelom registrácie alebo požiadavku prostredníctvom registrácie alebo emailovej komunikácie.

 • Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať  zaslaním oznámenia na email: info@slovak-retriever.org ,alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava.

 • Komu Vaše údaje poskytujeme? Na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme Vaše osobné údaje nášmu externému účtovníkovi.

 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje uchovávame po dobu členstva v klube. Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov. Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

 • Kam prenášame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny..

 • Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@slovak-retriever.org. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 • Ako spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách: a) Wordpress, Word Excel, fakturačný systém a email info@slovak-retriever.org.

 • Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov? Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb a šifrovaná SSL certifikátom Let’s Encrypt. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.

 • Aké máte práva? 
  • Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 
  • Právo na opravu k máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  • Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak  už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných
   • údajov cez internet;
  • Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak  
   • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;  
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; 
   •  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;  
   • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  • Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  • Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:  
   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 
 • Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:  zaslaním oznámenia na email info@slovak-retriever.org, prípadne zaslaním na adresu Slovenský poľovnícky zväz, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. 

Záverečné ustanovenia

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 18.2.2023. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracovania osobných údajov v našej spoločnosti.