Pravidlá chovu

kritériá pre zaradenie do chovu
doklady potrebné k uchovneniu
doklady potrebné k páreniu
kontrola vrhu

Kritériá pre zaradenie do chovu

výzor

hodnotenie známkou výborný alebo veľmi dobrý z 2 výstav typu CAC od dvoch rôznych rozhodcov po 12. mesiaci veku jedinca. Povinne z klubovej alebo špeciálnej, druhá môže byť klubová, špeciálna, celoštátna, národná, medzinárodná, ...

SRK uznáva aj klubové a špeciálne výstavy iných chovateľských klubov retrieverov.

vlastnosti

povinne absolvovať akékoľvek skúšky, v ktorých sa neskúša obrana.

SRK uznáva aj OVVR pod záštitou českých chovateľských klubov KCHLS a RKCZ.

zdravie

1.) zhryz pravidelný, nožnicový - počet zubov v zhryze 12 - horné rezáky prekrývajú spodné. Nevyžaduje sa plnochruposť.
Poznámka: schéma trvalého chrupu: hore: 3/1/4/2 dole: 3/1/4/3. Počíta sa od stredu papule doprava alebo doľava nasledovne In/Cn/Pn/Mn, kde n - poradové čislo od stredu papule, I rezáky (zuby v zhryze), C očné (špičáky), P premolar a M molar (stoličky).

2.) povinné rtg. vyšetrenie na dyspláziu bedrových kĺbov po 12 mesiacoch veku. Dovolený stupeň DBK pre zaradenie do chovu je maximálne 2/2 - ľahká dysplázia. Jedince postihnuté stupňom 2 (C) čo len na jednom kĺbe sa smú páriť len s jedincami s výsledkom DBK A/A (0/0), A/B (0/1), B/A (1/0) alebo B/B (1/1).
Poznámka: u nás sa DBK označuje 5-úrovňovou stupnicou. 0 alebo A negatívny nález, 1 alebo B hraničný, podozrivý nález nedá sa označiť ani ako negatívny ani ako pozitívny, 2 alebo C ľahký stupeň dysplázie, 3 alebo D stredný stupeň a 4 alebo E ťažký stupeň DBK. Posudzujú sa nezávisle oba kĺby Ľ/P.

3.) povinné rtg. vyšetrenie na dyspláziu lakťových kĺbov po 12 mesiacoch veku.
Dovolený stupeň dysplázie lakťových kĺbov pre zaradenie do chovu je maximálne 1/1 – minimálna artróza.
Jedince postihnuté stupňom DLK 1, čo len na jednom kĺbe, sa smú páriť len s obojstranne negatívnymi jedincami (DLK 0/0).
Poznámka: hodnotenie DLK sa uvádza v stupnici od 0/0 po 3/3, pričom 0/0 je nález negatívny, 1/1 je ľahká pozitivita, 2/2 je stredná forma postihnutia a 3/3 ťažká forma postihnutia lakťového kĺbu dyspláziou).

Zoznam veterinárov určených pre zhotovenie a posúdenie RTG

4.) ak má jedinec aktuálne vyšetrenie na dedičné ochorenia očí, bude mu poskytnutá jednorázová zľava 17,50 € z uchovnenia jedinca. Toto vyšetrenie však nie je podmienkou k získaniu chovnosti daného jedinca.

5.) Dňa 28.augusta 2009 v Trusalovej na členskej schôdzi bol prijatý návrh o dodatok, alebo rozšírenie podmienok do chovu pre plemená LR, CCR a CHBR a to v znení:
"Každý majiteľ hore menovaných plemien od 1.1.2010 je povinný priložiť potvrdenie o vyšetrení na EIC pri uchovnení svojho psa." VIAC INFO O EIC!

6.) Tieto certifikáty predložia hlavnej poradkyni chovu pri uchovnení svojho psa. V prípade, že tieto certifikáty od rodičov nemá, alebo má inú kombináciu vyšetrení a bude toto vyšetrenie chovateľ robiť, automaticky dostane zľavu z poplatku za uchovnenie vo výške 16,60 €.

vek

15 mesiacov pre obe pohlavia.
Dĺžka chovnosti psa nie je zhora ohraničená. Suka môže aktívne pôsobiť v chove do konca kalendárneho roka, v ktorom dosiahne 8 rokov, počas kalendárneho roka môže mať len jeden vrh.
V prípade ak sa vo vrhu narodí len 1 alebo 2 šteniatka, môže majiteľ sučky požiadať o párenie v tom istom kalendárnom roku.

hore...

Doklady potrebné k uchovneniu

Majiteľ jedinca zašle hlavnému poradcovi chovu:

- originál PP so záznamom o rtg. DBK a rtg. DLK, prípadne aktuálnu fotokópiu vyšetrenia na dedičné ochorenia očí
- posudky z výstav, stačia kópie - z klubovej výstavy v 2 kópiách, z inej výstavy 1 kópia
- hodnotenie skúšok, stačí kópia hodnotiacej tabuľky
- 2 fotografie formátu A5 v aspoň približnom výstavnom postoji, veľkosť jedinca aspoň 2/3 z formátu tzn. 14 x 10 cm.

- žiadosť na registráciu chráneného názvu chovateľskej stanice je možné získať na Plemennej knihe SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Žiadosť sa spätne zasiela na Plemennú knihu SPZ, nie hlavnému poradcovi chovu, ani na Plemennú knihu SKJ.

Doklady potrebné k páreniu

- párenie chovných jedincov sa uskutočňuje na základe odporúčania na párenie, ktoré vydáva hlavný poradca chovu. V prípade ak si majiteľ chovnej sučky vyberie sám chovných psov, hlavný poradca chovu ich nemôže zamietnuť.

- majiteľ chovnej sučky je povinný zaslať hlavnému poradcovi chovu Žiadosť o vystavenie odporúčania na párenie s dostatočným predstihom pred začiatkom sučkinej ruje.
V žiadosti uvedie údaje o sučke a môže uviesť vyhliadnutých plemenníkov (najviac troch). Ak majiteľ sučky v žiadosti neuvedie žiadneho psa, odporučí mu ho poradca chovu.

    - odporúčanie na párenie sa vydáva na základe:

  • vyplnenej žiadosti
  • uhradeného poplatku za vystavenie
  • uhradených poplatkov za odchované štence v predchádzajúcich rokoch
  • uhradeného členského príspevku na príslušný rok

- poradca chovu do 2 týždňov vystaví Odporúčanie na párenie a zašle ho majiteľovi sučky spolu s tlačivami Hlásenie vrhu a Prihláška na zápis šteniec a dvomi poštovými poukážkami: jedna na úhradu poplatku za párenie pre majiteľa psa a druhú na úhradu za odchované štence, pozri poplatky.

- na tlačive Odporúčanie na párenie sú uvedené pokyny ako s ním naložiť. Odporúčanie sa vydáva na príslušný kalendárny rok, a ak by sa párenie neuskutočnilo, je majiteľ sučky povinný odporúčanie vrátiť hlavnému poradcovi chovu s odôvodnením, prečo sa párenie neuskutočnilo.

- do 10 dní od narodenia šteniat je majiteľ sučky povinný vyplniť tlačivo Hlásenie vrhu a jednu jeho časť zaslať hlavnému poradcovi chovu a druhú majiteľovi krycieho psa.

- do 60 dní od narodenia šteniat je majiteľ sučky povinný vyplniť tlačivo "Prihláška na zápis narodených šteniat" a podľa pokynov na ňom uvedených zaslať na Plemennú knihu SPZ uvedenú v hlavičke tlačiva. Šteňatá musia byť OČIPOVANÉ!

- v prípadoch, ak by nebolo možné páriť žiadnym psom uvedeným v odporúčaní, je možné páriť iným psom, ale majiteľ sučky musí k tomu dostať súhlas hlavného poradcu chovu pred párením, nie až po ňom. Bez súhlasu by bolo párenie neplatné a spôsobí nevydanie preukazov o pôvode potomstva.

Kontrola vrhu

- majiteľ chovateľskej stanice je povinný umožniť kontrolu vrhu, ktorú vykoná hlavný alebo regionálny poradca chovu do 49 dní od narodenia šteniec.

- pri kontrole poradca chovu vyplní tlačivo "Kontrola vrhu" a jeho kópiu odovzdá majiteľovi chovateľskej stanice spolu s poukážkou na úhradu poplatku za kontrolu.

- ak by poradcovi chovu bola znemožnená kontrola vrhu, bol by to dôvod na disciplinárne konanie voči majiteľovi chovateľskej stanice.

hore...

 

NOVINKY

4.9.2021
Pridané:
Do kalendára bola pridaná akcia: Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
Boli pridané propozície a prihláška na Výcvik začiatočníci a pokročilí, Kosorín
31.8.2021
Dňa 9.10.2021 sa koná špeciálna výstava retrieverov vo Veľkých Uľanoch. Bližšie infomrácie na stránke klubových výstav.
6.8.2021
Priané:
- Propozície a prihláška na CACT JSR, Bernolákovo 15.9.2021
- zápis z členskej schôdze - 24.7.2021
 

MÚDROSTI O PSOCH

    Pán nám dal v podobe psa naozajstného priateľa, pretože vedel, že takého medzi ľuďmi nenájdeme.
 

NA STIAHNUTIE

Všetky dokumenty na stiahnutie nájdete v novej sekcií TLAČIVÁ

HTML kód na vašu stránku:
<a href="http://www.slovak-retriever.org" target="_blank"> <img src="http://www.slovak-retriever.org/downloads/srk_banner.gif" width="470" height="150" alt="www.slovak-retriever.org" title="Slovenský retriever klub" border="0" ></a>

 

RETRIEVER KLUBY

 

CHOOSE LANGUAGE

 

O KLUBE

 

KLUBOVÉ VÝSTAVY

 
 

SPONZOR KLUBU

 
 

PLATBY DO KLUBU

názov účtu:

Slovakia retriever klub

číslo účtu: 11489577

kód banky: 0900

SLSP, a.s. Topolčianska 6,

851 05 Bratislava

SWIFT CODE:

GIBASKBX

IBAN/BIC CODE:

SK1509000000000011489577

Pri bezhotovostných úhradách je potrebné zadať konštantný symbol 0308 a v správe pre prijímateľa uviesť meno príkazcu a účel platby, napr. Štefan Hufnágel - OVVR 27.8.11.

 

ODKAZY

 
 

TLAČ

Všetky dokumenty sa dajú tlačiť klávesovou skratkou Ctrl+P

 

POČET NÁVŠTEV

Online: 2 ľudia